Escribo mi lengua mazateco

Escribo mi lengua mazateco

Kjia énnâ.
Én nâxínnì chjôtâ nanginy’án

Xi bakó
B’aìlài jîn kjôânda nga kjûîtjás’enkûâî kjôâchòt’ayàlê ngâya Kjia énnâ. Én nâxínnì chjôtâ nanginy’án. MIBES 7. Jè xôn xôkjiî kuí xi skòt’ayà chjôtâ xtii kâô chjôtâ jchíngaâ, k’ôâ kâô jè chjôtâ tsòya xi jaò én bakóya, tsà ‘ya xi tjínlê kjôâtsjoa, sítseya sa kjôâchjînê xi tjínlê t’ats’ê énlê, joni: nga ngìsâ sa tse skûêxkon jtínlê, ntjêlê kâô jts’énlê énlê, jña tsì mangósòn én nòkjôâ kâô én xi chji, kjôâmàñâ xi machjénlê jè kjôâs’exkîâ, jotjín jkôya kjôâs’exkîâ tjín, nkjìn sa kjôâ.

Jè ngâya xôkjiî jàn jtíin tjínlê k’ôâ tsjoá éen xi n’ión machjén xi sik’aitsjenjinlì nga n’ión chjílê jè énlî xi ts’ê chjôtâ nangi nâxínnì, kâô joni nga jchâxkon k’ai jotjín jkôya kjôâmàñâ xi machjénlê kjôâs’exkîâ; ánnî nga kûânlì jos’ìn nga ngìsâ nda sixákâôni jè chjôtâ xtiî kâô chjôtâ
jchíngaâ. Jè jos’ìn nyajtín kjôâchòt’ayàâ jtíin, lì kjôânión tjínlê k’uínkâô ch’in ch’in nîngalàni xkî y’a xá xi kôân, kûán k’uéts’îâkôâî tô jñatjên matsjoalì, tô jèní xi chjílê nga jo chô chót’ayài ngayejeê.

Jè kjôâchòt’ayàlê ngâya xôkjiî tsjoá’ndelì nga sitseyai kjôâxátíya xi ts’ê kjôâchji kâô kjôâs’exkiâlê xôntsòyajmenî, xôns’ejintokòon, xônkjit’atsojmì, xônte, xônnìkjìi, xônnìkasén-éen, kâô sa xi k’âí xôn jê, kâô jê kjôâchòtsejinlê k’ôâ kâô jos’ìn machjén k’a chôâ kjôâtéxomalê xi ñaki ts’ê énli.

Jè xôn xôkjiî kjuéyaní kjôâchjînê kâô kjôâb’aitsjen xi tjínlì; k’ôâ jos’ìn chòt’ayà, k’ôás’ìn jos’ìn tjên majinlì, jos’ìn tjên ma-alì kâô jos’ìn matsjoachai, ngâ kui xálê xôn xôkjiî nga bakóya.

Presentación
Te damos la bienvenida al estudio del módulo Escribo mi lengua. Mazateco Alta. MIBES 7. Este material es de formación para las personas jóvenes y adultas, así como para los asesores bilingües que quieran conocer más acerca de su lengua o ampliar sus conocimientos sobre la familia lingüística a la que ésta pertenece, diferenciar entre lengua oral y lengua escrita, y conocer estrategias para mejorar la lectura o tipos de lectura, entre otros temas.

Este módulo contiene tres unidades con información básica donde podrás reflexionar sobre la importancia de tu lengua mazateca, su escritura, así como entender algunos tipos y estrategias de lectura; estas herramientas te permitirán orientar mejor el trabajo con las personas jóvenes
y adultas. Las unidades no tienen una secuencia aunque las actividades estén numeradas, es decir, puedes iniciar por la unidad que elijas, lo importante es que la completes toda.

El estudio de este módulo te ayudará a desarrollar habilidades de escritura y lectura de instructivos, invitaciones, etiquetas, carteles, telegramas, cartas, entre otros textos, así como analizar e identificar algunos elementos gramaticales propios de tu lengua.

Este material parte del reconocimiento de tus saberes y experiencias, y podrás abordarlo de acuerdo con tu ritmo de estudio, tiempo e interés.

Escribo Mi Lengua Libro De Actividades

malema.nangina

Artículos Relacionados

Jos’ìn tsen nga ka̱o̱ énná

Jos’ìn tsen nga ka̱o̱ énná

Colabora Financiando ejemplares de MALEMA

Colabora Financiando ejemplares de MALEMA

Vocabulario Xôn xi fa’ait’à éen: Leo y escribo en mi lengua Mazateco Alta

Vocabulario Xôn xi fa’ait’à éen: Leo y escribo en mi lengua Mazateco Alta

Vocabulario Xôn-éen: Escribo mi lengua. Mazateco Alta

Vocabulario Xôn-éen: Escribo mi lengua. Mazateco Alta

No Comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Huautla trabaja para conservar la lengua mazateca

Entradas recientes

Galería

Entradas recientes

Comentarios recientes

  marzo 2020
  L M X J V S D
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031